R. Budbergytė: privalu užtikrinti, kad ištekliai būtų valdomi efektyviau | Rasa Budbergytė

R. Budbergytė: privalu užtikrinti, kad ištekliai būtų valdomi efektyviau

????????????????????????????????????

Šiandien Europos Audito Rūmų (EAR) narė Rasa Budbergytė aukščiausiajai Lietuvos audito institucijai – Valstybės kontrolėje – pristatė EAR 2014 m. metinę ataskaitą dėl Europos Sąjungos (ES) biudžeto vykdymo. Taip pat apžvelgta 2016 m. veiklos programa bei nauji veiklos audito prioritetus.

ES biudžeto ataskaitose EAR auditoriai 2014 m. nustatė 4,4 proc. klaidų lygį, kuris yra šiek tiek mažesnis negu 2013 m. (4,5 proc.), tačiau vėl viršija 2 proc. reikšmingumo ribą. Teigiamą poveikį įvertintam klaidų lygiui turėjo valstybių narių institucijų ir Europos Komisijos (EK) vykdyti taisomieji veiksmai, be kurių šis lygis būtų buvęs procentu didesnis (apie 5,5 proc.).

Įvertintas klaidų lygis nėra sukčiavimo, neefektyvumo ar išeikvojimo matas, tai įvertis pinigų (per  6 mlrd. Eurų), kurie neturėjo būti sumokėti iš ES biudžeto, nes buvo panaudoti visapusiškai nesilaikant atitinkamų ES taisyklių.

Daugiausia klaidų nustatyta „ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos“ išlaidose (5,7 proc.) ir „konkurencingumo augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ išlaidose (5,6 proc.), mažiausia – „administracinėse išlaidose“ (0,5 proc.). Tipinės klaidos, pasak R. Budbergytės, yra daromos apmokant netinkamas finansuoti išlaidas arba išlaidas, susijusias su pirkimais, kurie buvo vykdomi netinkamai taikant viešųjų pirkimų taisykles.

Budbergytės teigimu, būsima 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra yra nepaprastai svarbi ES lėšų valdymui. EK turi įvertinti galimybes sumažinti didelį klaidų lygį ir daugiau dėmesio skirti veiksmingumui.

„ES privalo užtikrinti, kad jos investicijos geriau atitiktų jos prioritetus, būtų suformuluotos paprastesnės taisyklės rezultatams pasiekti, o ištekliai būtų valdomi efektyviau, – pažymėjo R. Budbergytė. – Atsižvelgiant į tai, jog kai kurioms valstybėms narėms nėra lengva panaudoti joms skirtas ES lėšas, ES būtina spręsti ir besikaupiančių vėluojamų panaudoti asignavimų problemą“.
R. Budbergytė pabrėžė, jog pagal 2007–2013 metų laikotarpio struktūrinių fondų lėšų panaudojimo apimtis Lietuva 2015 m. buvo tarp pirmaujančių valstybių narių. Tai labai geras rodiklis, nes laikoma, kad šalyse su žemu lėšų panaudojimo rodikliu yra didesnė rizika mažiau atsakingai ir rezultatyviai panaudoti lėšas programavimo laikotarpio pabaigoje.

EAR 2016 m. veiklos programoje veiklos audito prioritetai bus klimatas ir energetika; vidaus rinka ir skaitmeninė darbotvarkė; prieglobstis, migracija ir saugumas; ekonomikos ir finansų valdymas; strategijos „Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūra ir 2007–2013 metų programų uždarymas; ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų veiklos vertinimas.