Šešeri metai darbo EAR: iššūkiai ir galimybės | Rasa Budbergytė

Šešeri metai darbo EAR: iššūkiai ir galimybės

Oficialiai baigėsi mano kadencija Europos Audito rūmuose (EAR). Šešeri darbo metai vienoje iš svarbiausių ES institucijų buvo intensyvūs ir kupini profesinių iššūkių, pareikalavę ypatingo dėmesio ir atidumo, nes ES viešųjų finansų panaudojimo auditavimas vyko itin sudėtingu – ekonominio sunkmečio – laikotarpiu.

Pareigas EAR eisiu tol, kol Europos Parlamentas patvirtins siūlomą dabartinio finansų ministro Rimanto Šadžiaus kandidatūrą. Noriu trumpai apžvelgti EAR atliktus auditus ir iniciatyvas, kuriose mano indėlis buvo didžiausias.

Darbas I kolegijoje

EAR yra organizuoti į penkias kolegijas, kurioms priskiriami nariai ir auditoriai.

Visos kadencijos metu priklausiau I kolegijai, kuri rūpinasi ES išlaidų auditais gamtos išteklių išsaugojimo ir valdymo srityje, apimant žemės ūkį, kaimo plėtrą, žuvininkystę ir jūrinius reikalus, aplinkos apsaugą, vartotojų apsaugą ir sveikatą.

2014 m. vasario mėn. – 2015 m. kovo mėn. ėjau I kolegijos seniūnės pareigas: buvau įpareigota koordinuoti darnų I kolegijos darbą. Atstovavau I kolegiją Administraciniame komitete, kuriame nagrinėjami visi EAR administraciniai reikalai ir priimami sprendimai, susiję su organizacijos komunikacija ir strategija. Kaip seniūnė organizavau kolegijos susitikimus su Europos Komisijos pareigūnais ir Europos Parlamento komitetais ES išlaidų panaudojimo problemoms ir perspektyvoms aptarti. Kartu su I kolegijos direktoratu organizavome mokymus EAR auditoriams.

Aktyviai teko bendradarbiauti su Europos Parlamentu, ypač Biudžeto kontrolės komitetu, kuriam būdavo pristatomos atliktos auditų ataskaitos.

Atliktų (vadovautų) auditų apžvalga:

Savo kadencijos EAR metu buvau atsakinga šiuos didelės apimties auditus:

  • ES geografinių nuorodų schemos veiklos. Audito rekomendacijos leido sustiprinti schemos kontrolę ir produktų kokybę (pvz., apsaugą nuo padirbinėjimo, receptūros laikymąsi), jos patrauklumą gamintojams ir žinomumą vartotojams (atpažinti logotipą ir žinoti ką jis reiškia). Registruoti lietuviški produktai: Seinų / Lazdijų krašto medus, Liliputas, Daujėnų naminė duona, Stakliškės, Lietuviškas varškės sūris.

Daugiau informacijos: http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1111_15/NEWS1111_15_LT.PDF

  • Veiklos auditas apie paramos žemės ūkio valdų modernizavimui paskirstymo tikslingumą. Audito rekomendacijose pabrėžta, kad kaimo plėtros poreikiai turi būti aiškūs, o nustatyti tikslai aiškiai išmatuojami; nustatytos tokios tinkamumo taisyklės ir atrankos kriterijai, kurios leistų finansuoti tik programos tikslus atitinkančius ir didžiausią pridėtinę vertę kuriančius projektus; siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų žemės ūkio sektoriuje, rekomenduota finansuoti tik tuos projektus, kuriems parama reikalinga; siūlyta pagerinti programos ir atskirų priemonių rodiklių vertinimo mechanizmą.

Daugiau informacijos: http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1205_30/NEWS1205_30_LT.PDF

  • Tiesioginė pagalba už karves žindenes bei avis ir ožkas iš dalies įgyvendinant susitarimus pagal bendrosios išmokos schemą. 2003 m. BŽŪP reforma atsiejo subsidijos mokėjimą ir reikalavimą gaminti konkrečią žemės ūkio produkciją bei įvedė naują bendrosios išmokos schemą (BIS). Tais atvejais, kai valstybės narės manė, jog perėjus prie BIS kyla pavojus, kad bus sutrikdyta žemės ūkio rinka ar nutraukta gamyba, jos išimties tvarka galėjo pasinaudoti galimybe kai kuriuose sektoriuose išlaikyti esamą tiesioginės pagalbos dalį. Konkrečiai šios išimtys buvo taikomos priemokoms už karves žindenes ir/arba avis ir ožkas. Atliktas auditas leido nustatyti, kokiu mastu pagalba už karves žindenes bei avis ir ožkas buvo skiriama tiems valstybių narių regionams, kuriems ji labiausiai reikalinga, ir kiek ji buvo veiksminga.

Daugiau informacijos: http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1209_06/NEWS1209_06_LT.PDF

  • Pagal ES Sutartį iš Audito Rūmų reikalaujama teikti nuomonę arba patikinimo pareiškimą –DAS (déclaration d’assurance) – dėl finansinių ataskaitų patikimumo ir ES biudžeto operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. 2 metus iš eilės buvau atsakinga už DAS audito dalies atlikimą: vertinau ES kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės, vartotojų apsaugos ir sveikatos išlaidų grupės teisėtumą ir tvarkingumą. Inicijavau ir išbandžiau naujovę DAS audite – atliekant išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo testavimą, tuo pačiu buvo pradėtas vertinti jų veiksmingumas ir pridėtinė nauda: ar jos buvo panaudotos taupiai, prasmingai, ar pasiekė nustatytus tikslus. Ši iniciatyva prigijo ir šiandien taikoma testuojant daugumą ES išlaidų. Šią praktiką labai palaiko Europos Parlamentas ir Taryba bei prašo Rūmų toliau ją tęsti.
  • Valstybių narių atliekamų žemės ūkio išlaidų patikrinimų rezultatų patikimumas. Veiksmingos kontrolės sistemos turėtų užtikrinti teisingą, teisėtą ir efektyvų ES biudžeto, įskaitant nacionalinių lėšų, panaudojimą. Patikimi tokių sistemų veiklos rezultatai leistų visuomenei matyti realią lėšų panaudojimo padėtį. Atlikus auditą nustatyta, kad Europos Komisijos ataskaitos apie ES žemės ūkio išlaidas yra nepatikimos.

Daugiau informacijos: http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1205_30/NEWS1205_30_LT.PDF

  • 3 paskutinių metų su kaimo plėtros lėšų panaudojimu susijusių klaidų patikrinimas. Nustatyta, kad klaidas lemia taisyklių sudėtingumas bei patikrinimų kai kuriose kaimo plėtros išlaidų priemonėse ribotumas, skatinančių ir atgrasančių daryti pažeidimus priemonių trūkumas, nepakankami gebėjimai ar tyčiniai paramos gavėjų veiksmai. Buvo rekomenduota rasti tinkamą balansą tarp paprastesnių taisyklių ir didesnės orientacijos į tikslus.

Daugiau informacijos: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_23/SR14_23_LT.pdf

  • Europos ūkininkų rėmimas. Auditu nustatyta, kad Europos Komisija nepakankamai įvertina, kaip ES lėšomis remiami ūkininkai. Pasigesta duomenų, ar BŽŪP, kuria siekiama remti ūkininkus, vykdoma veiksmingai ir efektyviai. Nėra galimybės nustatyti, ar ūkininkams iš ES biudžeto teikiant paramą buvo pasiektas užsibrėžtas rezultatas, taip pat ar subsidijos leido sumažinti ekonominę atskirtį tarp ūkininkų ir kitų ūkio subjektų.

Daugiau  informacijos:

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_LT.pdf

Struktūrinė EAR pertvarka

Per savo 6 metų kadenciją aktyviai prisidėjau, kad EAR taptų efektyvesne ir lankstesne ES institucija. Dalyvavau EAR vaidmens ir atsakomybių nustatymo darbo grupėje, kuri inicijavo EAR struktūros ir procesų pertvarką.

Mano iniciatyva buvo užtikrintas efektyvesnis kolegijos sprendimų priėmimo procesas, kurio metu visi klausimai suderinami iš anksto, o posėdžių metu diskutuojama tik dėl sudėtingiausių / ginčytinų klausimų. Taip pat iniciavau, kad būtų užtikrinta geresnio audito planavimo, sisteminga audito užduočių vykdymo ir resursų panaudojimo stebėsena, sutarta, kad audito ataskaitos turi būti savalaikės ir naudingos sprendimų priėmimui.

Nuo pat savo narystės EAR pradžios buvau aktyvi iniciatorė, pertvarkant EAR atliekamų audito procesus. Buvo sutrumpintas veiklos audito atlikimo terminas ir Europos Komisijos pastabų dėl ataskaitų projektų teikimo terminai, ataskaitų publikavimas internetu tik viena darbine kalba, prieš jas išverčiant į kitas kalbas, ir kiti procesų optimizavimo būdai, leidžiantys EAR ataskaitas pateikti laiku.

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos buvo pertvarkyta griežta EAR hierarchinė struktūra bei darbo procesai. Tai leido EAR savo veiklą orientuoti tik į svarbiausias ir didžiausią poveikį darančias sritis, taip prisidedant prie Europos iššūkių sprendimo: ekonominio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo, taip pat energetinio saugumo ir Bankų Sąjungos kūrimo įvertinimo.

Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis

Kaip EAR narė, organizavau darbinius Seimo Audito ir Europos reikalų komitetų vizitus į EAR bei kitas ES institucijas. Taip pat prisidėjau išplečiant galimybes EAR mokymuose dalyvauti Valstybės kontrolės (VK) darbuotojams. Organizavau oficialius ir darbinius vizitus, kurių metu VK atstovai galėjo aptarti ES lėšų audito klausimus, su ES auditoriais keistis gerąja praktika.

Organizavau aukšto lygio EAR narių delegacijos vizitą į Lietuvą, kurio metu buvo aplankyti ES lėšomis finansuoti kultūros ir mokslo plėtros projektai, įvyko susitikimai su VK, Vyriausybės, ministerijų atstovais, taip pat suorganizuota aukšto lygio konferencija Seime viešųjų finansų atskaitingumo didinimo klausimais.

EAR veiklos auditų rezultatus ir Lietuvai aktualius klausimus kasmet pristatydavau Seimo komitetuose, VK, Vyriausybėje ir ministerijose, taip pat Lietuvos žiniasklaidai.